Okulumuzda verilen görsel sanatlar eğitiminde öğrencilerimizin görsel sanatlar ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmalarının yanında, yeni bilgi ve beceri üretmelerini alışkanlık haline getirmeleri, görsel biçimlendirme yollarını kullanarak bireysel yeteneklerini keşfetmelerini, özgün sanatsal çalışmalar üreterek yaratıcılık ve estetik duygularını geliştirmelerini, başka kültür ve disiplinlerin ürünlerini sanatsal açıdan inceleyerek eleştirel düşünme ve algılama becerilerini geliştirmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Öğrencinin;

-Doğayı gözlemleme duyarlığı kazanmasını, yeteneklerini farkederek kendine güven duygusunu geliştirmesini, kendini ifade ederken görsel biçimlendirme yollarını kullanmasını, geçmişten günümüze miras kalan ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını, anlamasını ve haz almasını, bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazanmasını sağlayan bireysel ve toplumsal amaçlar,

-Algı birikimini, hayal gücünü geliştirmesini, bu birikimlerini sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesini, yeni durumlar karşısında özgün çözümler ünetme becerisi kazanmalarını hedefleyen algısal amaçlar,

- Sanatın ve sanat eserlerinin her zaman önemsenecek değerler olduğunu benimsemesini, doğada olan ve insan eliyle üretilen herşeyi estetik değerleri ile görmesini, kendini ifade ederken de bu değerlerden yararlanma yeteneği kazanmasını sağlayan estetik amaçlar,

-Her türlü araç ve gereci kullanarak görsel anlatım diline dönüştürme becerisi kazanmasını, farklı tekniklerin anlatım zenginliği sağladığını keşfetmesini, amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma ve doğacak sorunlara teknik çözümler üretme becerisi kazanmasını sağlayan teknik amaçlar, Görsel Sanatlar dersinin dört ana amacını oluşturur.

Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz, tüm öğretim etkinliklerine etkin olarak katılmakta, öğretmenlerimiz bu süreçte öğrenciyi yönlendiren, yardımcı olan rehber konumunda dersi işlemektedir. Öğretmenlerimiz yapılan etkinlikler sırasında öğrenciyi izler, yapıcı eleştiriler getirerek öğrencilerimizin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.