“ TED meşalesiyle, modern dünyanın etkin bireylerini yetiştiriyoruz.”

Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da söz sahibi olmaları bizler için çok önemlidir. İlgi alanları doğrultusunda, yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için fırsat yaratarak birçok alanda onları desteklemek, yaşadıkları çağa ve geleceğe yön vermeleri için yetiştirmek, görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için de öğrencilerimizi kulüp ve proje çalışmaları, sosyal alanlardaki etkinlikler ve uluslararası faaliyetler ile destekliyoruz.

Benzersiz kulüp seçeneklerimiz ile amacımız öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlendirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel alanlardaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve liderlik yeteneklerini araştırıp geliştirirken aynı zamanda grup etkinlikleri yoluyla olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamak ve toplum bilincini geliştirmektir.

Yıl boyunca faaliyet gösterecek olan öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin sınıf düzeyi, yaş grubu özellikleri, geliştirilmesi gereken yönleri, kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranış özellikleri göz önüne alınarak belirlenmiştir.

Öğrenci kulüplerinin uzmanlaşma alanı olmayıp kulüpte sunulan faaliyeti tanıma ve o alanda ilgi ve yeteneği bulunup bulunmadığını keşfetme olanağı sunduğunu hatırlatmak isteriz. Bu açıdan, öğrencilerimizin daha önce deneyimlemediği, ilgisini çekebilecek ve o alanda yeteneği olma ihtimali bulunan alanlara yönlenmelerini daha doğru buluyoruz ve velilerimizin, öğrenci kulübü tercihi yaparken öğrencilerimizin bireysel tercihlerine de saygı göstereceklerine inanıyoruz.

“Modern dünyanın etkin bireylerini yetiştirme” misyonu ile hareket eden okulumuz her geçen sene öğrencilerimize daha güzel olanaklar sunmak üzere tüm birimleriyle yoğun bir çaba sergiliyor. Geleceğimize yön verecek olan öğrencilerimizin bizleri akademik alanda olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gururlandıracağına yürekten inanıyoruz.

Apple Jr. Kulübü (Apple Jr. Club) (4. Sınıf)

Ülkemizin en ileri teknolojili Apple Eğitim Teknolojisi Laboratuvarlarından birisi olma özelliğini taşıyan Laboratuvarımızda öğrencilerimizin iMac bilgisayarları tanımaları ve temel kullanım bilgilerini öğrenmeleri ve üst sınıflarda alacakları Dijital Kitap Yazımı, Uygulama Yazılımı, Müzik Prodüksiyon, WEB Tasarım ve Medya Tasarım gibi çalışmalara temel oluşturmaları hedeflenmektedir.

Müzik ve Ritim Kulübü (Music&Rhytm Club) (3-4. Sınıf)

Müzik sevgisi uyandırmayı, bireysel yaratıcılığı, ses, beden ve enstrüman yoluyla farklı ifade olanaklarını geliştirmeyi ve En doğal enstrüman olan insan sesi ile öğrencilerimizin seslerini doğru kullanmayı öğrenmeleri, dünyanın evrensel dili olan müziği okumaları, yazmaları ve icra etmeleri hedeflenmektedir.

Resim Kulübü (Art Club) (2-3-4. Sınıf)

Öğrencilerimizin farklı teknik ve malzemeler kullanarak el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirirken aynı zamanda yorumlayabilme becerileri kazanmalarıhedeflenmektedir.

Satranç Kulübü (Chess Club) (2-3-4. Sınıf)

Öğrencilerimizin olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalarla kendini ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak bireysel yeteneklerini açığa çıkarmaları ve doğru kararlar alabilmeleri hedeflenmektedir.

Eco-School Kulübü (2-3-4 Sınıf)

Okulumuzda uygulanan Eko-Okullar Programı ile öğrencilerimize çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Trafik Yıldızları Kulübü (Traffic Stars Club) (2. Sınıf)

İnsan hayatının önemli bir parçası olan Trafik konusunda öğrencilerimizin bilinçlenmesi ve bu doğrultuda Ulusal boyutta gerçekleşecek olan trafik projelerinde yer almaları hedeflenir.

Eğlenceli Bilim Kulübü (Science for Fun Club) (3-4. Sınıf)

Bilimsel süreç ışığında deney, gözlem yöntemiyle yaparak ve yaşayarak öğrenecekleri metotları günlük hayatta da kullanarak içselleştirmeleri hedeflenmektedir.

Destination&Imagination (4. Sınıf)

Uluslararası alanda büyük bir yaratıcılık organizasyonu olan “Destination&Imagination” okul eğitiminin yani sıra, gençlerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri basitten karmaşığa her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmaları ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsemeleri hedeflenmektedir.

Here 2 Help Kulübü (Sosyal Sorumluluk Kulübü) (2-3-4. Sınıf)

Sosyal Sorumlu ve Egosu Küçük Kalbi Büyük bireyler olarak yetişen TED Alanya Koleji öğrencileri "Here 2 Help" Sosyal Sorumluluk kulübü ile ağlarını hem ulusal hem de uluslararası boyuta taşıyor.

İngilizce Drama ve Eğlence Kulübü (English Drama and Fun Club) (2-3. Sınıf)

İngilizce öğreniminde drama, dil bilgisini işlevsel olarak öğrenme ve dili bir bütün olarak eğlenceli bir şekilde hem izleme hem de kullanma ortamı sağlar. Drama bunun da ötesinde İngilizce’yi bir iletişim aracı olarak kullanma ortamı yaratır. Böylece öğrencilerimizin İngilizce olarak drama etkinliklerini izlemeleri ve oynamaları, hem bilişsel hem de duygusal zekâlarını geliştirmeleri ve günlük hayata doğal bir şekilde uyum sağlamaları hedeflenmektedir.

Uluslararası Matematik Kulübü (International Math Club) (4. Sınıf)

Yaşamla başlayan ve evrensel bir dil olan matematiğin, yaşamın her alanında ve anında dolaylı ya da doğrudan kullanıldığını öğrencilerimizin fark etmelerine yardım edilmesi ve Uluslararası Matematik yarışmalarında öğrencilerimizin matematiğe farklı bir açıdan bakmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

Yüzme Kulübü (Swimming Club) (2-3-4. Sınıf)

Amaca yönelik sportif oyunlarla öğrencilerimizin bedensel beceri ve esneklik kazanmaları, suda rahat ve estetik hareketlerle kurallı yüzmeyi ve yüzme stillerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Basketbol Kulübü (Basketball Club) (2-3-4. Sınıf)

Amaca yönelik sportif oyunlarla bedensel beceri ve esneklik kazanmaları, temel basketbol becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi, dayanıklılığın artırılması, el, göz ve denge koordinasyonlarının ve postural gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Futbol Kulübü (Football Club) (3-4. Sınıf)

Amaca yönelik sportif oyunlarla bedensel beceri ve esneklik kazanmaları, temel futbol becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi, dayanıklılığın artırılması, el, göz ve denge koordinasyonlarının ve postural gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Badminton Kulübü (Badminton Club) (2-3-4. Sınıf)

Amaca yönelik sportif oyunlarla bedensel beceri ve esneklik kazanmaları, temel badminton becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi, dayanıklılığın artırılması, el, göz ve denge koordinasyonlarının ve postural gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.