Program geliştirme, ölçme değerlendirme uzmanımız okulumuza gerekli desteği vererek eğitim-öğretim hizmetinin kalitesini artırmak ve standardizasyonu sağlamak amacıyla; öğretim programları geliştirmek ve programların etkili bir şekilde uygulanabilmesi için çeşitli öğrenme ürünleri tasarlamak, uygulanan öğretim programlarının ve öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, süreci ve bireysel farklılıkları dikkate alan ölçme-değerlendirme model, araç, yöntem ve tekniklerini araştırmak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak üzere hizmet vermektedir. Çalışmalar Okul Müdürlükleri bünyesinde öğretmenlerimiz ve destek hizmet bölümleri ile işbirliği içerisinde sürdürülmektedir.

Program geliştirme ve ölçme-değerlendirme uzmanlık alanlarında yürütülen çalışmalar kısaca şöyle özetlenebilir:

1- Öğrencilerin performanslarını eğitim programlarının hedefleri doğrultusunda en güvenilir ve objektif biçimde ölçmek
2- Eğitim bilimlerindeki gelişmeleri takip ederek öğretmenlere hizmet içi eğitimler kapsamında seminerler, atölye çalışmaları vb. şekilde bilgilendirmelerde bulunmak
3- Öğretim programlarını incelemek, ihtiyaç durumunda program geliştirme ve değerlendirme çalışmaları yapmak
4- Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmaya yönelik projeler planlamak, yürütmek ve değerlendirmek
5- Öğrencilerin öğrenme eksiklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak
6- Öğrenci başarısındaki gelişmeleri takip etmek amacıyla;

* Öğrencilerin önceki öğretim yılına ilişkin eksiklerinin belirlenmesi ve bu eksiklerin telafi edilerek yeni öğretim yılına (özellikle önceki öğretim yılındaki konuların devamı niteliğindeki konulara) sağlıklı bir şekilde başlanabilmesi için okulların açıldığı ilk iki hafta içerisinde 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar düzeyinde öğretmenlerimizle birlikte Hazır Bulunuşluk Sınavları hazırlanarak uygulanmaktadır.

* 4, 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencilerimizin yıl içerisindeki akademik gelişimlerini izlemek, eksiklerini belirleyerek önlem almak ve 8. sınıf öğrencilerimizin LGS olası başarılarını kestirmek amacıyla Kazanım Ölçme Sınavları uygulanmaktadır. Uygulanan sınavlar sonrasında Okul İdaresi ve Psikolojik Danışman ve öğretmenlerimizle birlikte öğrenci gruplarıyla toplantı düzenlenerek sonuçlara yönelik paylaşımda bulunulmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerimizin "neyi, ne kadar" öğrendikleri belirlenerek, sınıf içi çalışmaların bu bilgiler ışığında planlanması sağlanmaktadır.

* 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimizin yıl içerisindeki akademik gelişimlerini izlemek ve eksiklerini belirleyerek gerekli önlemleri alabilmek amacıyla öğretmenlerimizle birlikte Başarı Değerlendirme Sınavları hazırlanıp uygulanmaktadır. Uygulanan sınavlar sonrasında Okul İdaresi ve Psikolojik Danışman ve öğretmenlerimizle birlikte öğrenci gruplarıyla toplantı düzenlenerek sonuçlara yönelik paylaşımda bulunulmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerimizin "neyi, ne kadar" öğrendikleri belirlenerek, sınıf içi çalışmaların bu bilgiler ışığında planlanması sağlanmaktadır.

* Yabancı Dil derslerine ait öğrenme eksiklerini belirlemek amacıyla, 9, 10 ve 11. sınıf düzeylerinde dönem ortası ve sonunda öğretmenlerimizle birlikte Yabancı Dil Başarı Değerlendirme Sınavları hazırlanarak uygulanmaktadır. Yapılan analiz ve değerlendirme sonrasında öğrencilerin neyi ne kadar öğrendikleri saptanarak gerekli önlemlerin alınması sağlanmakta ve akademik gelişimleri takip edilmektedir.

* 12. sınıf öğrencilerinin YKS başarılarını kestirmek ve eksiklerini belirlemek amacıyla Deneme Sınavları uygulanmaktadır.

7- İhtiyaç duyulan konulara yönelik farklı ölçme araçları geliştirmek ve değerlendirme raporları hazırlamak

8- Kurum içi ve kurum dışı sınavlarda okul ve öğrenci performansını değerlendirmeye yönelik raporlar hazırlamak

9- İlgili öğretmenlerle işbirliği içerisinde öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmak üzere etkinlik, çalışma yaprağı, materyal vb. tasarlamak

Yapılandırmacı yaklaşımı esas alan yeni program tasarılarındaki ölçme ve değerlendirme ile sadece öğrenme ürünü değil, öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir. Sonucun yanı sıra sürece de odaklanılmaktadır. Bu nedenle sadece öğretimin sonunda değil, öğretimin her aşamasında sürekli ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilir. Bunu yaparken ne kadar öğrenildiğini tespit etmenin yanı sıra nasıl öğrenildiğini de belirlenir.

Programın başarıyla uygulanabilmesi için öğrenme-öğretme sürecine farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kaynaştırılmalıdır. Öğretmenlerimiz; çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme, kısa cevaplı, açık uçlu vb. sorulardan oluşan ölçme araçlarının yanı sıra, projeler, performans görevi, öz değerlendirme, akran değerlendirme, öğrenci ürün dosyaları, dereceli puanlama anahtarı (rubric) vb. araç ve yöntemleri kullanarak öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdığı ve üst zihinsel becerilerini ne kadar geliştirdiğini öğrenim süreci içinde değerlendirmektedirler. Ölçme Değerlendirme Birimi bu konuda öğretmenlerimize gereken desteği sağlamaktadır.

Yukarıda belirtilen çalışmaların yanı sıra ihtiyaç duyulan konulara yönelik farklı ölçme araçları geliştirilmekte ve değerlendirme raporları hazırlamaktadır.

Program geliştirme ve Ölçme Değerlendirme Uzmanı

Ali Yasin YÜN

"SÖZÜNÜ ETTİĞİNİZ ŞEYİ ÖLÇE BİLİYORSANIZ VE BUNU RAKAMLARLA ANLATABİLİYORSANIZ ONUN HAKKINDA BİR ŞEYLER BİLİYORSUNUZ DEMEKTİR"

"ÖLÇEMİYORSANIZ BİLEMEZSİNİZ. BİLMEDİĞİNİZİ YÖNETEMEZSİNİZ."