Amaçlar

Kimya yaşamımızın merkezidir. Her şey kimyasal maddelerden yapılmıştır ve yaptığımız işlerin çoğu kimyasal tepkimeleri içermektedir. Örneğin, yemek pişirirken, yiyecekler vücudumuzda sindirilirken ve enerji elde edilirken pek çok kimyasal tepkime gerçekleşmektedir. Kullandığımız giysiler, eşyalar, kozmetikler, temizlik ve yapı malzemeleri ve ilaçlar kimyasal süreçler sonucunda üretilmektedir. Modern hayatı rahatsız eden çevre sorunlarının çoğunun kimyasal kökenli olmalarına karşın, bu sorunları kontrol eden ve düzelten yöntemlerin de büyük oranda kimyasal nitelikli olması ilginçtir. O halde hepimiz uygulamacı kimyacılarız, yani kimya herkesi ilgilendirir.

TED Alanya Koleji Vakfı Özel Lisesi Kimya Bölümü olarak öğrencilerimizin ilerideki yaşam süreçlerinde, yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra, vatanını seven, ülkemizin kalkınma ve ilerlemesinde söz sahibi olabilecek, entelektüel, yaratıcı, üretken bireyler yetiştirmek ana amacımızdır. Bu doğrultuda Kimya dersinin amaçlarını,

1. Öğrencilerimizin, Kimya biliminin temel kavram, ilke, yasa, model, teori ve becerilerini kazanarak, bu bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanmalarını sağlamak,
2.Öğrencilerimize, gözlem ve deney yapma, veri toplama, problem çöze becerileri kazandırmak, elde ettikleri sonuçları bir rapor halinde düzenlemelerini ve sunmalarını sağlamak,
3.Öğrencilerimizi, kimyasal teknolojilerin, çevre ve insan üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini fark edebilen, bilinçli bireyler olarak yetiştirmek,
4.Öğrencilerimizi, kendisine ve başkalarının görüşlerine saygılı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle değerlendirebilen bireyler olarak yetiştirmek,
5.Öğrencilerimizin Kimya biliminin ve bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını anlamasını ve bu süreci etkileyen faktörleri irdelemesini sağlayarak, Kimya bilimi ile ilgili veya ona dayalı bir yükseköğretim programına hazırlamak, olarak özetleyebiliriz.

Kazanımlar

9, 10, 11 ve 12. sınıfta öğrencilerin eğitim – öğretim yılı sonunda aşağıdaki kazanımları elde etmeleri beklenmektedir.

Kimyada kullanılan sembolik dili bilir; bu dili ve kimyasal terimleri iletişimde kullanır.
Gözlem ve deneyin evreni doğru yorumlamadaki önemini kavrar.
Ölçülebilir büyüklükleri uygun birimlerle ifade eder.
Gözlem ve deneyde kullanılan araç-gereç, alet ve cihazları tanır.
Deney yapabilme becerisi kazanır; hazır deney verilerini yorumlayarak genellemelere ulaşır.
Gözlem, deney ve araştırma ile ulaştığı sonuçları matematiksel ve sözel olarak ifade eder.
Teori ve modelleri, fiziksel ve kimyasal olayları betimlemede ve tahmin etmede kullanır.
Deney sonuçlarını çizelge ve grafikle ifade eder; çizelge ve grafikleri yorumlar.
Bilimsel bilgiler arasında nitel ve nicel ayırımı yapar ve ikisi arasındaki farkın önemini kavrar.
Deneysel çalışma sırasında güvenlik kurallarına uyar.
Doğa olaylarını yorumlarken kimya temelinde neden-sonuç ilişkisi kurar.
Kimya dersinde öğrendiklerini günlük yaşamında karşılaştığı sorunları çözmede kullanır.
Kimyanın sosyal, ekonomik ve teknolojik etkilerinin farkına varır.
Bilim ve teknolojideki gelişmelerin insanlar ve doğa üzerine olumsuz etkilerine örnekler verir.
İşbirliği yaparak çalışmaya gönüllüdür.
Ömür boyu öğrenmeye isteklidir.