Amaçlar

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerimizde temel amacımız öğrencilerimize dinin evrensel barış kültürünün yerleşmesinde ve hoşgörü ortamının oluşturulmasında katkıda bulunabileceğini, inancını akılla bütünleştirebileceğini kavratmak; dinlerde iman, ibadet ve ahlâk esaslarını tanıtmak, kendi dinini, örf ve âdetlerini olduğu kadar diğer dinlerin, örf ve âdetlerini de saygı ve hoşgörü çerçevesinde değerlendirmesi gerektiğini, dinin sevgi boyutunu fark ederek onun insan için vazgeçilmez bir öge olduğu, her şeye karşı sevgiyle ve olumlu yaklaşılması gerektiği bilincini kazandırmak; dini konularda akılcı ve eleştirel yaklaşım sergilemesini, din alanında yetkin olan ile olmayanı ayırmasını, doğru dini bilgiler ile batıl inanç ve hurafeleri ayırt etmesini sağlamaktır.

Öğrencilerimiz bu ders sayesinde aklın dini sorumluluğun temel şartı olduğunu, din ve bilimin insanların mutluluğu için olduğunu fark eder ve laikliğin din ve vicdan özgürlüğünün garantisi olması gerektiğini benimser. Bu amaçlar doğrultusunda işlenen derslerimizde ayrıca aşağıdaki hususlar hedeflenmektedir :

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Atatürk'ün çizdiği vizyonun esas alınması,
Okulumuzun Kalite Hedeflerinin göz önüne alınması,
Dünyadaki gelişmelerin dikkatle izlenmesi,
Anayasal ve yasal çerçevede öngörülen insan yetiştirme modelinin dikkate alınması,
Bilimselliğin yapılan çalışmaların merkezine oturtulması,
Katılımcı bir yaklaşım izlenmesi,
Kültürü ve dini doğru anlayan bireylerin yetişmesi
Öğrencinin kendine güven duygusunun gelişmesi
Öğrenciyi araştırmaya ve üretmeye sevk etmek
Öğrencinin muhakeme gücünü artırmak
Öğrencilerin milli ve manevî yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmesi
Toplumda oluşan yanlış din anlayışlarının düzeltilmesi
Dinin sadece bilgi olarak öğretilmesiyle yetinilmeyip, öğrencilerin aynı zamanda ahlâkî erdemleri ve değerleri içselleştirmeleri
Öğrencinin karar verme gücünün gelişmesi, edindiği dinî bilgilerle hayatını anlamlandırması
Demokrasi bilincinin bütün bireylerde gelişmesi ve yerleşmesi