Anadilini doğru ve etkili kullanan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen okulumuzda, öğrencilerimize dilimizi sevdirmek, anlama ve anlatma gücünü kazandırmak, dinleme alışkanlığını geliştirmek, verilen bir durum karşısında yorum gücünü artırmak, sürekli ve düzenli okuma alışkanlığı kazandırmak, dilimizin kurallarını benimsetmek, düşünme becerilerini geliştirmelerini, sözcük dağarcıklarının zenginleşmesini sağlamak, Türkçeyi doğru ve etkili olarak kullanmalarını sağlamak vb. temel amaçlar doğrultusunda Türkçe öğretimi yapılmaktadır.

Bu genel amaçları kazanmış bir öğrenci diğer derslerinde de başarılı olur. Anadili öğretimi, özellikle ilkokulda bütün derslerin temelini oluşturur. Çünkü, anadilinde yetkinliğe ulaştıkça düşünce yapısı, yorum gücü gelişen, duygu ve beğeni inceliği kazanan; ulusal ve evrensel kültür birikimini algılamaya başlayarak kimliğini geliştiren öğrencilerimiz, öteki derslerinde de büyük ölçüde başarı sağlayacaktır. Öğrencilerimiz Türkçe öğrenimlerini tamamladıklarında diğer bireylerle iletişim kurarken ve ileriki meslek yaşamlarında güçlük çekmeyeceklerdir.

MEB tarafından yenilenen Türkçe öğretim programındaki en büyük yenilik 1. sınıf öğretim programında okuma yazma öğretiminde ses temelli cümle öğretimine geçilmiş olmasıdır. Bu yöntemde okuma yazma öğretimine seslerle başlanmaktadır. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç sesin öğretiminden sonra seslerden heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden tümcelere ulaşılmaktadır.

Türkçe öğretim programında merak duyma, deneyerek öğrenme, araştırma ve uygulama yapma ağırlık kazanmıştır. Öğrencilerimiz, öğrenme sürecini kendileri yönetirken aktif öğrenme ortamına da etkin katılımcı rolündedirler. Öğretmenlerimiz derslerde, öğrencilerimize gerçek yaşamda içinde bulundukları ortamlara benzer ortamlar sunarak, onların sorun çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadırlar.