Sosyal Bilgiler dersi, İlkokulun dördüncü yılında öğrencilerimizin öğrenme ortamlarını genişletmelerinde temel oluşturan Hayat Bilgisi Dersi'nin devamı niteliğindedir. Hayat Bilgisi dersinde verilen konuları iki başlık altında toplamak gerekirse; "Toplumsal Hayat" ve "Doğa Olayları" başlıklarını verebiliriz. Öğrencilerimizin çevrelerindeki doğa olaylarını anlamlandırmasında Fen Bilgisi dersi yardımcı olurken, toplumsal hayata uyum aşamasında ise bu görevi dördüncü sınıftan itibaren Sosyal Bilgiler dersi üstlenmektedir.

Sosyal Bilgiler, tarih, coğrafya, ekonomi vb. sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını içine alan ve bu yapısıyla birçok disiplini bir arada bulunduran bir derstir. Bireyin toplumla uyum içinde yaşaması ve iyi bir yurttaş olması için "toplumsal kişilik" kazandırmayı amaçlayan Sosyal Bilgiler dersi, öğrencilerimizin toplumsal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalarını, sorumluluklarını öğrenmelerini, insanlar arasındaki ilişkileri anlamalarını, üretken ve verimli bireyler olarak yetişmelerini sağlar. MEB tarafından yenilenen diğer öğretim programlarında da olduğu gibi Sosyal Bilgiler dersimiz de öğrenci merkezli, aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı, öğrenme sürecinin sorumluluğunu öğrencinin taşıdığı, çoklu zeka kuramının dikkate alındığı, öğrencinin kendi öğrenme stratejisini kendisinin keşfettiği bir biçimde planlanmaktadır. Bilgi bir amaç olarak değil, problemlerin çözümünde bir araç olarak kullanılmaktadır.

Öğretmenlerimiz bu süreçte öğrencilerimizin kendi kararlarını almalarına rehberlik ederek onlara önerilerde bulunmakta ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olmaktadırlar.

Sosyal Bilgiler dersimizde diğer derslerden farklı olarak "Değer Öğretimine" yer verilmektedir. Değer öğretimi; toplumumuzda giderek kaybolduğu gözlenen değerlerin dersler aracılığıyla öğrencilerde geliştirilmesini amaçlamaktadır. İlköğretim Okulumuzda "Karakter Eğitimi" başlığı altında yürütülen bu öğretim programında öğrencilerimizin öncelikle kazanmaları beklenen bazı değerler belirlenmiştir. Bu değerler, her sınıf düzeyi için belirlenen ders içi etkinliklerle öğrencilerimize kazandırılmaktadır.