Hayat bilgisi dersi çocuğun öğrenme ortamının okula taşınarak genişlemesi, planlı ve sistemli bir şekilde doğru-eksiksiz öğrenmesine katkı sağlaması için öğretim programında yer alan bir derstir. Bu ders, öğrencinin çok boyutlu ilişkiler kurduğu, ilköğretime başlamadan önceki eksik ve yanlış öğrenmelerin giderildiği, çağın gereklerine uygun temel bilgilerin, becerilerin ve tutumların kazandırıldığı, öğrencilerin öncelikle kendilerini sonra da yakın çevrelerini biyolojik, psikolojik, kültürel yönleriyle bir bütün olarak tanıdıkları bir derstir. İlkokulumuzun 3. ve 4. sınıf ders programında yer alan "Fen ve Teknoloji" ile "Sosyal Bilgiler" derslerine giriş niteliği taşıyan Hayat Bilgisi dersi, 1-2 ve 3. sınıflarında yer almaktadır.

Hayat Bilgisi Dersi, öğrencilerimizin dersi pasif bir şekilde izleyip dinlemeleri yerine, onları merkeze alan, öğrenme-öğretme sürecine etkin katılımlarını sağlayan, ihtiyaçlarının dikkate alındığı, eğlenerek öğrenmelerine olanak sağlayan tematik bir yapıyı oluşturacak şekilde işlenmektedir. Bu derste öğrencilerimiz yeni bir bilgiyle karşılaştıklarında bu bilgileri daha önceki deneyim ve ön bilgilerinden yararlanarak önceki bilgileriyle karşılaştırmakta, özümsemekte ve anlamlandırmaktadırlar.

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak onların yeni görüşler oluşturmalarına ve görüşlerini daha önceki bilgileriyle ilişkilendirmelerine rehberlik eden öğretmenlerimiz, öğrencileri soru sormaya, kendi deneylerini yapmaya ve kendi sonuçlarına ulaşmaya özendirmektedirler. Bu süreçte öğretmenler öğrencilere bilgi aktarmaktan çok onlara rehberlik etmekte bilgiye ulaşma yollarını öğretmekte, kendi kendilerine öğrenmelerine olanak yaratmaktadır.

Öğrencilerimizin derste duyu organlarını kullanmasına olanak verecek ve aktif olmasını sağlayacak, merak güdülerini tatmin edecek, problem çözme becerilerini geliştirecek etkinlikler uygulanmaktadır.

Bu derste birey, toplum ve doğa olmak üzere 3 öğrenme alanı bulunmaktadır. Bu öğrenme alanlarında üç temaya yer verilmektedir.

"Okul Heyecanım"
"Benim Eşsiz Yuvam"
"Dün, Bugün Yarın"

Atatürkçülük ile ilgili konular bu temaların içine yerleştirilmiştir. Bu kapsamda Atatürk'ün kişiliği, özellikleri, hayatı ile ilgili olaylar ve olgular, önderliğinde kavuşulan hak ve hürriyetler, Türk milletine yaptığı hizmetler ele alınmaktadır. Bununla birlikte Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında Türk milletinin yardımlaşması-dayanışmasının önemi, milli bayramların milli birlik ve beraberlikteki önemi ve vatandaşlık görevleri yer almaktadır.