Okulumuzda verilen görsel sanatlar eğitiminde öğrencilerimizin görsel sanatlar ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmalarının yanında, yeni bilgi ve beceri üretmelerini alışkanlık haline getirmeleri, görsel biçimlendirme yollarını kullanarak bireysel yeteneklerini keşfetmelerini, özgün sanatsal çalışmalar üreterek yaratıcılık ve estetik duygularını geliştirmelerini, başka kültür ve disiplinlerin ürünlerini sanatsal açıdan inceleyerek eleştirel düşünme ve algılama becerilerini geliştirmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Öğrencinin;

-Doğayı gözlemleme duyarlığı kazanmasını, yeteneklerini farkederek kendine güven duygusunu geliştirmesini, kendini ifade ederken görsel biçimlendirme yollarını kullanmasını, geçmişten günümüze miras kalan ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını, anlamasını ve haz almasını, bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazanmasını sağlayan bireysel ve toplumsal amaçlar,

-Algı birikimini, hayal gücünü geliştirmesini, bu birikimlerini sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesini, yeni durumlar karşısında özgün çözümler ünetme becerisi kazanmalarını hedefleyen algısal amaçlar,

- Sanatın ve sanat eserlerinin her zaman önemsenecek değerler olduğunu benimsemesini, doğada olan ve insan eliyle üretilen herşeyi estetik değerleri ile görmesini, kendini ifade ederken de bu değerlerden yararlanma yeteneği kazanmasını sağlayan estetik amaçlar,

-Her türlü araç ve gereci kullanarak görsel anlatım diline dönüştürme becerisi kazanmasını, farklı tekniklerin anlatım zenginliği sağladığını keşfetmesini, amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma ve doğacak sorunlara teknik çözümler üretme becerisi kazanmasını sağlayan teknik amaçlar, Görsel Sanatlar dersinin dört ana amacını oluşturur.

Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz, tüm öğretim etkinliklerine etkin olarak katılmakta, öğretmenlerimiz bu süreçte öğrenciyi yönlendiren, yardımcı olan rehber konumunda dersi işlemektedir. Öğretmenlerimiz yapılan etkinlikler sırasında öğrenciyi izler, yapıcı eleştiriler getirerek öğrencilerimizin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Kazanımlar

Türkçeyi doğru,güzel ve etkili kullanma
Kendini ifade etme
Eleştirel düşünme
Yaratıcı düşünme
Sanat aracılığıyla iletişim kurma
Problem çözme
Araştırma
Karar verme
Bilgi teknolojilerini kullanma
Girişimcilik
Sorumluluk alma
Başladığı işi bitirme
Görsel okuma
Kişisel ve sosyaldeğerlere önem verme
Estetik bilinç kazanma
Estetik algının geliştirilmesi
Estetik yaşam kültürü edinme
Çevre ve doğa bilinci kazanma
Milli, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olma

Programlar

Görsel Sanatlar Programı okulumuzda tüm sınıf düzeylerinde üç ana öğrenme alanı çerçevesinde yürütülmektedir. Bunlar:

Görsel sanatlarda biçimlendirme
Görsel sanat kültürü
Müze bilinci

Projeler

Öğrencilerimiz derslerde okul binaları ve çevresinde görsel zenginlik sağlayacak resim, seramik, heykel ve tasarım uygulamaları yapmaktadırlar. Büyük boyutlu tuval çalışmaları, seramik rölyef ve heykeller, üç boyutlu farklı malzemelerle tasarımlar yaratarak okul binalarımızı donatan öğrencilerimiz, okul bahçesindeki duvarları resim çalışmaları ile süsleyecekler ve bahçemizdeki beton malzemeleri renklendirireceklerdir. Görsel Sanat çalışmaları Öğrenci Kulüplerimizin çatısı altında "tuval resmi, seramik, tasarım, heykel, el-sanatları, baskı resim" başlıkları altında yürütülmektedir. Okulumuz, yıl boyunca yurt içi ve dışında yapılan yarışmalara öğrencilerimizin katılımı için her türlü desteği sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, görsel sanatlara ilişkin yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarını "Sanat Haftası" kapsamında düzenlenen sergiler aracılığıyla sunmanın heyecanını da yaşamaktadır.