Bireysel ihtiyaçlar ve beklentilerin farklı olmasına rağmen, her öğrencinin fen ve teknoloji okur yazarı olmasının amaçlandığı günümüzde, sorgulayan, eleştiren ve bilimsel süreç becerilerini kullanabilen bireyler yetiştirmek hedefimizdir.

Fen ve Teknoloji dersinin kesin bilgiler bütünü olmaması, öğrencilerde sorgulama, araştırma becerilerinin gelişmesinin yanı sıra, kararlar alabilen, problem çözen, bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eden, çevresinden haberdar bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktadır.

Zor olarak nitelendirilen fen ve teknoloji dersinin öğrencilerdeki önyargısını yıkmak ve etkinliklerle dersleri zevkli hale getirmek, öğrencilerimizin öğrenmenin her aşamasında aktif rol almalarını sağlayarak, ihtiyaçları olan bilgiye ulaşmalarına ortam yaratmak okulumuzun Fen eğitiminin hedeflerindendir.

Bu doğrultuda, okulumuzda fen ve teknoloji dersinin sevilen, kolay anlaşılan, günlük hayata uygulanabilen ve korkulmayan bir ders haline getirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Derslerin işleyişinde "yaparak, yaşayarak, düşünerek" öğrenme temel alınarak, çeşitli laboratuar aktiviteleri, 3 Boyutlu eğitim desteği ve sınıf içi-dışı etkinlikler ile keşfetme, bilgiyi yapılandırma, yeni kavramlar ile durumları ilişkilendirme sağlanır, öğrencilerimiz uygulayarak, paylaşarak öğrenme sonucunda; öğrendiklerini yaşantılarına da transfer edebilirler.

Ayrıca Fen ve Teknoloji eğitiminde öğrencilerin bireysel çalışmalarının yanı sıra grup çalışmaları da yaparak, etkileşimde bulunmalarına önem verilir.

Öğretim programında da ifade edildiği gibi , okulumuzda fen eğitimi için laboratuar araç, gereç ve materyalleri, çeşitli kitaplar, yazılım ve görüntü kayıtları (CD) gibi çeşitli kaynakların kullanılmasına ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmasına da önem verilmektedir.

Bu süreçte öğrencilerimizin;

Evreni sorgulamayı öğrenmeleri,
Bilimde ve teknolojide yenilikleri araştırmaya istekli olmaları,
Bilim ve teknolojideki ilerlemeleri/ gelişmeleri yaşadıkları toplum ve çevreye uyarlamaları,
Beklenmedik durumlarda ve karar verme aşamasında bilimsel süreç ilkeleri esas alarak problem çözme yetisi geliştirmeleri,
Amacına uygun, deney düzeneği kurmayı ve yapmayı öğrenip, bilgiye bu şekilde ulaşabilmeleri,
Doğa olaylarını anlayabilmeleri, gözlem ve çıkarım yapabilmeleri,
Fen biliminde gelişen ve değişen bilgiyi teknolojinin de yardımıyla takip edebilmeleri,
Teknolojinin fendeki gelişmeler için gereksiniminin ve katkısının farkına varmaları,
Çevreye karşı olumlu bir tutum geliştirerek, daha duyarlı ve bilinçli olmaları,
Geçmişten günümüze bilim insanlarının çalışmalarını takip etmeleri,
Günlük olaylar ile okulda öğrenilenler arasında ilişkileri kavrayarak projeler üretmeleri,
Alınan güvenlik önlemlerine dikkat ederek laboratuarı etkili ve amacına uygun bir şekilde kullanabilmeleri beklenmektedir.